KẾ HOẠCH V/v tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên.

Số: 24/KH/ĐTN-HSV ngày 25/03/2019 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Mục đích – Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...
Xem chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022

Số: 21/QĐ/ĐTN-BTC ngày 28/03/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022 ———- BAN THƯỜNG VỤ...
Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm chủ điểm tháng 3 năm 2019 Chủ đề: “Xung kích vì Thành phố – Tình nguyện vì cộng đồng”

Căn cứ thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TĐTN-BTG ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v kiểm tra chuyên đề “Nâng cao chất lượng Phong trào Sinh viên 5 tốt”

Thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường tổ chức đợt kiểm...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM