Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần V (2015 – 2020) và Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

– Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”.

– Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

– Tạo điều kiện, môi trường, động lực cũng như hỗ trợ sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyên thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế; trang bị hành trang cho con đường lập thân lập nghiệp, tạo công danh; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

 1. Yêu cầu:

– Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội. Phong trào không những phải đi vào chiều sâu mà còn phải được nhân ra chiều rộng, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

– 100% Liên chi Hội Sinh viên các khoa triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”; có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”. 

– 100% Chi Hội triển khai và thực hiện sổ quản lý sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu.

– Các hoạt động xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ cấp chi Hội, đến cấp trường.

– Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

– Tổ chức Đêm tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” – Trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 1. Đối tượng tham gia:

– Tất cả sinh viên là Hội viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

– Đạt các tiêu chuẩn của tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2017 – 2018.

 1. Cách thức đăng ký:

– Ứng viên thực hiện đăng ký trực tiếp tại Bàn trực nhận hồ sơ đăng ký Sinh viên 5 tốt tại các các Sảnh Giảng đường đến hết ngày 19/10/2018.

– Các ứng viên đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu sẽ được yêu cầu đối chứng bản gốc các loại giấy tờ trên khi có thông báo.

III. DANH HIỆU

– Cá nhân: Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội, Sinh viên 5 tốt cấp trường, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu;

– Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt.

IV. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 – 2018

 1. Tiêu chí “ĐẠO ĐỨC TỐT”

a) Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, tuần sinh hoạt công dân – sinh viên do trường tổ chức.

– Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể chi Đoàn/chi Hội tín nhiệm.

– Điểm rèn luyện năm học 2017 – 2018 đạt từ 70 điểm trở lên.

b) Tiêu chuẩn cấp trường:

– Đạt tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội

– Điểm rèn luyện năm học 2017 – 2018 đạt từ 80 điểm trở lên.

 Xếp loại Đoàn viên: Xuất sắc.

– Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (có xác nhận của Đoàn khoa/ Liên chi Hội/ Câu lạc bộ –  Đội –  Nhóm).

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp khoa trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật quy mô từ cấp trường trở lên về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 1. Tiêu chí “HỌC TẬP TỐT”

a)Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

Điểm trung bình chung học tập năm học 2017 – 2018 đạt từ 7.0/10 trở lên, đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực.

b) Tiêu chuẩn cấp trường:

Điểm trung bình chung học tập năm học 2017 – 2018 đạt từ 7.5/10 trở lên, đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

– Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên (hoạt động trên 6 tháng) tại các Câu lạc bộ học thuật (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

+ Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật quy mô từ cấp khoa trở lên.

+ Có bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành, hội thảo phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học (có phụ lục và bài viết được đăng kèm theo).

+ Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia cuộc thi về học thuật từ cấp trường trở lên.

 1. Tiêu chí “THỂ LỰC TỐT”

a) Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

Hoàn thành môn Giáo dục thể chất năm học 2017 – 2018 hoặc tham gia 1 cuộc thi thể thao hoặc đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2017 – 2018.

Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất.

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

b) Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2017 – 2018

Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi thể thao quy mô từ cấp khoa trở lên.

Điểm trung bình chung môn Giáo dục thể chất năm học 2017 – 2018 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2017 – 2018 không học môn GDTC, sinh viên có thể sử dụng điểm trung bình chung môn GDTC của năm học gần nhất.

Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

– Là đội trưởng hoặc phụ trách các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao.

 1. Tiêu chí “TÌNH NGUYỆN TỐT”

a)Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

b) Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

 1. Tiêu chí “HỘI NHẬP TỐT”

a) Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội

Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A, tương đương bằng A trở lên hoặc các chứng chỉ TOIEC 350IELTS 3.5TOEFL iBT 40TOEFL PBT 400, CEFR A1 trở lên.

Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp khoa trở lên.

Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ năm học 2017 – 2018 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2017 – 2018 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về Tin học:

Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng A hoặc Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Tin học quy mô từ cấp khoa trở lên.

Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học năm học 2017 – 2018 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2017 – 2018 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về kỹ năng:

Tham gia và đạt giải 01 cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp khoa trở lên.

Hoặc tham gia 02 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Đoàn khoa – Liên chi Hội trở lên.

Hoặc là thành viên 1 Câu lạc bộ (Câu lạc bộ kỹ năng hoặc câu lạc bộ sở thích).

b) Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 03 trong các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B; tương đường bằng B hoặc các chứng chỉ TOEIC 450IELTS 4.5TOEFL iBT 45TOEFL PBT 450, CFER B1 trở lên.

Hoặc tham gia và đạt giải các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp trường trở lên.

Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học 2017 – 2018 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2017 – 2018 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của cả năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về Tin học

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng B hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao hoặc tương đương.

Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về tin học quy mô từ cấp khoa trở lên.

Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học cả năm học 2017 – 2018 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2017 – 2018 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của cả năm học gần nhất.         

Tiêu chuẩn về kỹ năng:

– Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp khoa trở lên.

Hoặc nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

Hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Đoàn khoa, Liên chi Hội trở lên.

Hoặc tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (có xác nhận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ).

Hoặc là thành viên ban tổ chức ít nhất 01 chương trình quy mô từ cấp khoa trở lên.

Tiêu chuẩn về giao lưu quốc tế:

 Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

 1. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN

 Ngoài các tiêu chuẩn trên, Hội đồng xét chọn ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

Thành viên tham gia các cuộc thi quy mô cấp quốc gia, quốc tế.

Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Tham gia và đạt giải từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới quy mô từ cấp trường trở lên.

V. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 – 2018

 1. Phương pháp đánh giá, xét chọn:

 Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2017 – 2018; công nhận danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” đối với các Hội viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

– Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Thường trực Đoàn khoa, đại diện Chi Ủy – Ban Chủ nhiệm khoa.

+ Cấp trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác sinh viên, đại diện Phòng Đào tạo. Mời lãnh đạo Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

– Danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận.

– Hội Sinh viên trường đề xuất Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen đối với Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp trường.

 1. Quy trình xét chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”:

Bước 1: Liên chi Hội Sinh viên các khoa cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi Hội trực thuộc về phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các Hội viên đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”. Ứng viên thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ giấy về cho Hội đồng xét chọn.

Bước 2: Hội đồng xét chọn cấp chi Hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi Hội Sinh viên Khoa.

Bước 3: Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội họp để xét chọn các Hội viên hội đủ các tiêu chuẩn được quy định. Hoàn thành hồ sơ và gửi công văn giới thiệu về Hội Sinh viên trường.

Bước 4: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp trường xét chọn và đề nghị bằng khen đối với danh hiệu cấp trường, Cấp giấy chứng nhận cho Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

Bước 5: Hội Sinh viên trường tổ chức tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2017 – 2018.

 1. Thời gian và lịch trình dự kiến:

– 20/09 – 2/10: Triển khai và thực hiện tuyên truyền Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2018 – 2019.

– 3/10 – 17/10: Đặt bàn tư vấn, nhận hồ sơ. Tổ chức mô hình “Lớp học 5 tốt

– 19/10: Hạn chót bổ sung hồ sơ.

 20/10 – 23/10: Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội và cấp trường.

 24/10 – 26/10: Công bố kết quả xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2017 – 2018 và nhận phản hồi ý kiến từ sinh viên.

 26/10: Công bố kết quả chính thức cuối cùng, chốt danh sách gửi về Hội Sinh viên Thành phố.

 27/10: Gặp mặt tất cả “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

 28/10 – 05/11: Hành trình “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”

 07/11: Lễ tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2017 – 2018 và phát động tiêu chí cho năm học 2018 – 2019.

 Sau 07/11: Các hoạt động hậu tuyên dương.

Các hoạt động hậu tuyên dương sẽ được tổ chức và cập nhật thường xuyên tại website www.youth.buh.edu.vn  

VI. KHEN THƯỞNG

– “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” là một danh hiệu cao quý, được trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế. Mỗi sinh viên Ngân hàng 5 tốt sẽ nhận được: giấy chứng nhận, thư chúc mừng, khen thưởng của Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (cấp trường), được vinh danh trong Đêm tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2017 – 2018

– Đặc biệt, những sinh viên có thành tích nổi bật sẽ được giới thiệu xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 – 2018 cấp Thành và cấp Trung Ương.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chấp nhận tại hầu hết các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như một minh chứng cho thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của sinh viên tại trường Đại học.

VII. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Ban Chỉ đạo:

– NGƯT.PGS.TS. Đoàn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

– PGS.TS Nguyễn Đức Trung  – Đảng Ủy viên phụ trách công tác thanh niên – Phó Hiệu trưởng nhà trường;

– ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

 1. Ban Tổ chức:

– Ban Thư ký Hội Sinh viên trường phân công đ/c Nguyễn Thành Hùng–  làm Trưởng Ban phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm 2018;

– Cùng các đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường;

– Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa.

 1. Cách thức tổ chức:

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thống nhất giao cho Ban Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm 2018 phụ trách vận động, tuyên truyền và tổ chức tuyên dương bằng các hình thức, hoạt động thiết thực, đảm bảo thích hợp và có hiệu ứng tốt trong sinh viên.

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG