THÔNG BÁO

Về việc nhận Giấy chứng nhận hoàn thành
“Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa năm học 2013 – 2014”


Phòng Công tác chính trị – Sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp thuộc ĐH29 và CĐ27 có kết quả thi “Đạt” trong “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa năm học 2013 – 2014” nhận Giấy chứng nhận hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa năm học 2013 – 2014”.
1. Thời gian:
– Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h30. Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00
– Lịch nhận:
• Ngày 24/02/2014: ĐH29NH01, ĐH29NH02, ĐH29NH03, ĐH29NH04, ĐH29NH05, ĐH29NH06, ĐH29NH07, ĐH29NH08, ĐH29NH09, CĐ27NH01.
• Ngày 25/02/2014: ĐH29KT01, ĐH29KT02, ĐH29KT03, ĐH29KT04, ĐH29KT05, ĐH29AV01, ĐH29AV02, ĐH29AV03, ĐH29AV04, ĐH29AV05.
• Ngày 28/02/2014: ĐH29HT01, ĐH29HT02, ĐH29HT03, ĐH29HT04, ĐH29QT01, ĐH29QT02.
2. Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên (số 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức)
3. Lưu ý:
– Giáo vụ các Khoa hỗ trợ thông báo nội dung trên đến các lớp trực thuộc khoa quản lý, nhằm giúp sinh viên nắm bắt thông tin kịp thời;
– Lớp Trưởng của mỗi lớp sẽ đại diện nhận và gửi đến từng thành viên trong lớp;
– Sau khi nhận Giấy chứng nhận, sinh viên nên ép plastic và lưu giữ cẩn thận trong suốt thời gian học tại Trường.
– SV xuất trình Giấy chứng nhận này để làm hồ sơ xét tốt nghiệp khi có yêu cầu. 

Nơi nhận:
– Các Khoa quản lý sinh viên;
– Các lớp  ĐH29 và CĐ27;
– Lưu: P. CTCT – SV.

TM. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)Nguyễn Thị Thu Lài