QUYẾT ĐỊNH

V/v Trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy Năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 174/2003/QĐ-Ttg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 7967/BGDĐT-HSSV ngày 31/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ quyết định số 1121/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/12/2001 về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

Căn cứ vào đơn xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên và xác nhận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương sinh viên có hộ khẩu thường trú;

Căn cứ đề nghị của Bà Trưởng phòng Công tác Chính trị – Sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Trợ cấp xã hội đối với 131 sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy năm học 2012 – 2013 (Theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Sinh viên có tên trong “Điều 1” được hưởng trợ cấp xã hội theo từng đối tượng, thời gian hưởng trợ cấp là 12 tháng trong 1 năm.

Điều 3 : Các Ông/Bà Trưởng Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên, Trưởng các Khoa, Phòng Tài chính Kế toán và các sinh viên có tên ở “Điều 1” thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS, TS. LÝ HOÀNG ÁNH

Download tài liệu