HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

____

Số: 02 /KH-BKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên

năm học 2012-2013

_____

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên học năm học 2012 – 2013 của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH Ngân Hàng, Ban kiểm tra Hội sinh viên trường ban hành kế hoạch kiểm tra và tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 – 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Kiểm tra và đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên của chi Hội, Liên chi Hội, CLB – Đội – Nhóm năm học 2012 – 2013.

– Phát hiện những mô hình, giải pháp hay, sáng tạo, công trình sinh viên hiệu quả để nhân rộng và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học sắp tới.

– Nắm rõ thực trạng hoạt động của chi Hội, liên chi Hội, Hội sinh viên trường để có sự đánh giá, phân loại chính xác, tạo động lực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

– Đồng thời kiểm điểm, khiển trách đối với các chi Hội, liên chi Hội, CLB – đội – nhóm hoạt động kém trong năm học 2012 – 2013 và giải thể các chi Hội, liên chi Hội, CLB – đội – nhóm không hoạt động trong năm học 2012 – 2013.

2. Yêu cầu:

Các cơ sở Hội đảm bảo việc thực hiện kiểm tra những hoạt động của cơ sở trực thuộc.

– Các cơ sở hội đảm bảo thực hiện đúng nội dung và số liệu trong báo cáo.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA :

1. Hoạt động, phong trào của các chi Hội, Liên chi Hội, CLB – Đội – Nhóm trong năm học 2012 – 2013.

2. Tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở Hội trong việc thực hiện chương trình công tác năm, các nội dung chỉ đạo của Ban Thư ký Hội sinh viên trường.

3. Việc tiếp thu, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 – 2013 của Ban chấp hành Hội sinh viên trường.

 1. 4. Công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên: công tác Hội viên, Sinh hoạt Chi hội, vai trò chỉ đạo của Liên chi hội đối với hoạt động của Chi hội.
 2. 5. Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014.

Trọng tâm:

 • Chi Hội

–     Việc triển khai, tuyên truyền và thực hiện 02 cuộc vận động: “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện lành mạnh”.

–     Các công trình về phần việc làm theo lời Bác.

–     Việc triển khai, tuyên truyền và tham gia các chương trình tình nguyện năm học 2012 – 2013.

–     05 chương trình: “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Sinh viên học tập sáng tạo”, “Tư vấn hỗ trợ sinh viên thực hiện kỹ năng thực hành xã hội”, “Sinh viên tình nguyện”, “Xây dựng Hội sinh viên vững mạnh”.

–     Báo cáo số lượng Hội viên của chi Hội.

 • Liên chi Hội

–     Hệ thống chỉ tiêu và chương trình năm của năm học 2012 – 2013.

–     Các công trình về phần việc làm theo lời Bác. 

–     Việc triển khai, tuyên truyền và thực hiện 02 cuộc vận động: “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện lành mạnh”.

–     05 chương trình: “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Sinh viên học tập sáng tạo”, “Tư vấn hỗ trợ sinh viên thực hiện kỹ năng thực hành xã hội”, “Sinh viên tình nguyện”, “Xây dựng Hội sinh viên vững mạnh”.

–     Báo cáo chương trình sáng tạo của Liên chi Hội trong năm học 2012 – 2013.

–     Việc tổ chức Hội nghị, đại hội.

–     Khung chương trình năm học 2013 – 2014.

 • CLB – Đội – Nhóm

–     Hình thức tuyên truyền và thực hiện 02 cuộc vận động: “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện lành mạnh”.

–     05 chương trình: “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Sinh viên học tập sáng tạo”, “Tư vấn hỗ trợ sinh viên thực hiện kỹ năng thực hành xã hội”, “Sinh viên tình nguyện”, “Xây dựng Hội sinh viên vững mạnh”.

–     Danh sách thành viên và thời gian tham gia CLB – đội – nhóm của các thành viên.

–     Mô hình, giải pháp sáng tạo và hiệu quả của CLB – đội – nhóm.

–     Hoạt động của các CLB – đội – nhóm trong năm học 2012- 2013.

–     Việc tổ chức đại hội.

–     Khung chương trình năm học 2013 – 2014.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cơ sở:

1.1. Chi Hội và Đội, Nhóm trực thuộc Chi Hội, Liên Chi Hội

a. Công tác kiểm tra sơ kết

Chuẩn bị Báo cáo sơ kết (theo mẫu).

– Họp Chi Hội, Đội, Nhóm trực thuộc thông qua Báo cáo sơ kết, báo cáo số liệu.

– Đề xuất khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

– Phần việc làm theo lời Bác.

– Giới thiệu Mô hình, giải pháp hiệu quả của Chi Hội, Đội, Nhóm trực thuộc Chi Hội, Liên chi Hội.

– Nộp hồ sơ cho Ban chấp hành Liên Chi Hội.

b. Hồ sơ kiểm tra

Báo cáo sơ kết năm học 2012-2013.

– Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả.

– Báo cáo số liệu năm học 2012-2013.

– Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể theo mẫu.

1.2. Liên Chi Hội

a. Công tác kiểm tra tổng kết:

Các Liên chi Hội triển khai nội dung, kế hoạch, chỉ đạo công tác kiểm tra các Chi hội, Đội, Nhóm trực thuộc.

– Họp Ban chấp hành Liên chi hội đánh giá phân tích chất lượng các Chi hội, Đội, Nhóm trực thuộc, thông qua báo cáo, báo cáo mô hình, đề xuất khen thưởng, chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013.

– Nộp hồ sơ cho Ban kiểm tra Hội sinh viên trường.

b. Hồ sơ kiểm tra:

– Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 (theo mẫu).

– Báo cáo về phần việc làm theo lời Bác.

– Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả. (mỗi mô hình nêu được mục tiêu, nội dung, giải pháp, kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút ra, hướng phát triển).

– Báo cáo số liệu năm học 2012-2013.

– Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014.

– Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể theo mẫu.

1.3. CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường

a. Công tác kiểm tra tổng kết:

– Chuẩn bị báo cáo sơ kết (theo mẫu).

– Họp CLB/Đ-N thông qua Báo cáo sơ kết, báo cáo số liệu, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013.

– Đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

– Giới thiệu Mô hình, giải pháp hiệu quả của CLB/Đ-N.

– Nộp hồ sơ cho Ban kiểm tra Hội sinh viên trường.

b. Hồ sơ kiểm tra:

Báo cáo sơ kết năm học 2012-2013 (theo mẫu)

– Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả. (mỗi mô hình nêu được mục tiêu, nội dung, giải pháp, kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút ra, hướng phát triển).

– Báo cáo số liệu năm học 2012-2013.

– Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên học năm học 2013-2014.

– Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể theo mẫu.

Lưu ý:

 • Tất cả các hồ sơ, các cơ sở gửi cả văn bản giấy và file. Nộp file về mail: bankiemtrahsv.dhnganhang@gmail.com. Nộp bản giấy về Văn phòng Hội sinh viên trường.
 • Hồ sơ trước kiểm tra:

. Bản mail: trước 22h00 ngày 22/04/2013.

. Bản giấy: trước 18h00 ngày 23/04/2013.

 • Hồ sơ sau kiểm tra: Các Liên chi hội, các CLB/Đ-N nộp lại hồ sơ chính thức (đã được góp ý chỉnh sửa, kết luận của đồng chí trưởng đoàn kiểm tra) sau ngày kiểm tra 4 ngày (30/04/2013). Nếu không đảm bảo nội dung và thời gian theo đúng quy định Đoàn kiểm tra sẽ hạ điểm thi đua của đơn vị.

1.4. Thành phần tham dự kiểm tra

 1. a. Liên Chi Hội

Thường trực Ban chấp hành Liên Chi Hội.

Mỗi Liên chi Hội ít nhất: một người đại diện BCH, Chi hội trưởng năm 1, Chi hội trưởng năm 2.

 1. b. CLB – Đội – Nhóm

Ban chủ nhiệm CLB/Đội-Nhóm.

Mỗi CLB/Đội-Nhóm ít nhất 2 thành viên.

2. Thành phần các đoàn kiểm tra

Ban thư ký Hội sinh viên trường thành lập 03 Đoàn kiểm tra như sau:

Đoàn 1
1.  Đ/c Nguyễn Trần Tiến UV BCH Hội sinh viên trường –

Phó Ban kiểm tra.

Trưởng đoàn
2.  Đ/c Tống Thị Khánh Duyên Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Phó đoàn
3.  Đ/c Hứa Minh Ngọc

4.  Đ/c Nguyễn Thị Vân Nhung

Phó chánh văn phòng HSV trường

Thành viên Ban kiểm tra

Thư ký

Thành viên

Đoàn 2
1.  Đ/c Lê Thị Bích Hằng Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Trưởng đoàn
2.  Đ/c Mai Tấn Tài UV BCH Hội sinh viên trường Phó đoàn
3.  Đ/c Nguyễn Thị Ngân Hà UV BCH Hội sinh viên trường Thư ký
Đoàn 3
1.  Đ/c Phạm Chí Công Chủ tịch Hội sinh viên trường Trưởng đoàn
2.  Đ/c Nguyễn Viết Thịnh

3.  Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh

4.  Đ/c Huỳnh Kim Tuyền

UV BTK Hội sinh viên trường

Chánh văn phòng HSV trường

Thành viên Ban kiểm tra

Phó đoàn

Thư ký

Thành viên

3. Chương trình kiểm tra

Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự và đặt yêu cầu nội dung kiểm tra.

Đại diện đơn vị giới thiệu thành phần tham dự của Liên chi mình cũng như các CLB/Đ-N và trình bày nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra (lưu ý: Trình bày tóm tắt, ngắn gọn, đủ các ý chính, đúng yêu cầu).

Phát biểu kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra.

– Thời gian làm việc:

. 18h00 ngày 25/04/2013

. 18h00 ngày 26/04/2013

– Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội trường ĐH Ngân Hàng TPHCM

56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức.

4. Đánh giá, xếp loại thi đua

Dựa trên thang điểm thi đua (hướng dẫn đính kèm), các cơ sở Hội tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác, phải có giải trình rõ ràng, minh họa cho điểm tự đánh giá. Dựa trên kết quả kiểm tra, báo cáo của cơ sở, Ban thư ký Hội Sinh viên trường sẽ đánh giá, xếp loại thi đua cơ sở Hội năm học 2012-2013 với các loại cụ thể:

Loại Mức điểm Điều kiện bắt buộc
Xuất sắc Tổng điểm đạt từ 85% trở lên

(từ 850 điểm trở lên)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 70%.
Tiên tiến Tổng điểm đạt từ 70% đến cận 85%

(từ 700 điểm đến cận 850 điểm)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 60%.
Khá Tổng điểm từ 60% đến cận 70%.

(từ 600 điểm đến cận 700 điểm)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 50%.
Trung bình Tổng điểm đạt từ 50% đến cận 60%

(từ 500 điểm đến cận 600 điểm)

Yếu Tổng điểm dưới 50% (dưới 500 điểm)

 • Bị hạ bậc thi đua đối với một trong các trường hợp:

– Nộp báo cáo trễ quá 3 ngày trước khi kiểm tra hoặc không nộp báo cáo hoàn chỉnh sau kiểm tra về Văn phòng Hội Sinh viên trường theo quy định.

 • Không xếp loại thi đua với một trong các trường hợp sau:

­– Không tham dự kiểm tra.

– Không nộp hồ sơ kiểm tra.

Ban Thư ký Hội sinh viên trường yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận:

-BCH Hội sinh viên Thành phố

-Đảng ủy-Ban Giám hiệu nhà trường.

-Ban thường vụ Đoàn trường.

-BCH Hội sinh viên trường.

-Các Liên Chi Hội, Chi Hội;

-Các CLB/Đ-N;

– Lưu: VP.

TM. BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN  TRƯỜNG

PHÓ BAN

Nguyễn Trần Tiến