QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy chứng nhận cho 11 sinh viên và 1 tập thể đạt giải cao trong  “Cuộc thi Sàn giao dịch hàng hóa ảo – Kênh đầu tư tiềm năng – 2012” (Danh sách đính kèm).

Điều 2: Thưởng tiền cho các sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong “Cuộc thi Sàn giao dịch hàng hóa ảo – Kênh đầu tư tiềm năng – 2012” với giá trị giải thưởng theo danh sách sinh viên đính kèm.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác Chính trị – Sinh viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các cá nhân có tên trên thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–          Như điều 3;

–          Lưu: P.CTCT – SV, VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

PGS, TS. NGUYỄN THỊ NHUNG