Dựa trên kết quả báo cáo của Đội cờ đỏ, Thường vụ Đoàn trường đã gửi Tờ trình đề nghị xử lý kỷ luật kèm theo Danh sách sinh viên vi phạm cho: Ban Giám Hiệu, Văn phòng, Phòng Công tác Chính trị sinh viên .

Được biết sau khi gửi Danh sách Sinh viênvi phạm về cho các Khoa quản lý sinh viên và các Cố vấn học tập, Phòng CTCT-SV sẽ có văn bản xử lý kỷ luật cụ thể cho các trường hợp vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

-Phòng Công tác chính trị – Sinh viên

-Điện thoại: 38.211.704 (SG) – 38.971.636 (TĐ)

XEM FILE ĐÍNH KÈM:

-Tờ trình V/v xử lý sinh viên vi phạm nội quy đồng phục

-Danh sách sinh viên vi phạm