THÔNG BÁO
V/v thực hiện chấm điểm rèn luyện sinh viên Học kỳ I – Năm học 2013 – 2014

Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên và các lớp sinh viên

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 20/TB-ĐHNH-PCTCT-SV về việc phát hành “Sổ tay rèn luyện sinh viên”; Phòng Công tác chính trị – Sinh viên thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên và các lớp sinh viên thực hiện chấm điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2013 – 2014 theo hướng dẫn trong “Sổ tay rèn luyện sinh viên”.
Sinh viên tự chấm điểm và nộp “Sổ tay rèn luyện sinh viên” cùng các giấy tờ minh chứng liên quan cho lớp trưởng trước ngày 30/12/2013. Các Khoa quản lý sinh viên hoàn tất bảng tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên của các lớp và chuyển về Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên trước ngày 15/02/2014.
Lưu ý:
* Những sinh viên chưa có “Sổ tay rèn luyện sinh viên”, liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán (56 Hoàng Diệu II, Thủ Đức). Thời gian: Từ ngày 29/11/2013 đến hết ngày 06/12/2013 (trong giờ hành chính).
Trân trọng,

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VP, Phòng CTCT – SV.
NGUYỄN THỊ THU LÀI