THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ phụ cấp cho sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội, quản lý lớp

Dựa trên đề xuất của Ban thường vụ Đoàn trường, Ban giám hiệu đã phê duyệt chính sách hỗ trợ phụ cấp cho sinh viên tham gia công tác Đoàn-Hội, công tác quản lý lớp bắt đầu áp dụng từ năm học 2012 – 2013

Để thực hiện việc phát tiền hỗ trợ cho sinh viên kịp tiến độ, phòng Tài chính – kế toán yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn trường nhanh chóng thu hồi các khoản phụ cấp cho sinh viên (theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước) đã được phát cho năm học 2011 – 2012. Theo thông báo ngày 27/5/2013 Ban Thường vụ Đoàn trường đã thông báo đến các bạn sinh viên đã nhận phụ cấp năm học 2011-2012 liên hệ với Văn phòng Đoàn trường để hoàn lại số tiền đã nhận trong năm học trước. Tuy nhiên đến thời điểm này chỉ có 09 sinh viên hoàn trả.

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo những tập thể (danh sách đính kèm) sẽ không được nhận phụ cấp hỗ trợ cho sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội, công tác quản lý lớp năm học 2012 – 2013 nếu không hoàn trả phụ cấp năm học 2011 – 2012 trước ngày 28/06/2013.

Ban Thường vụ Đoàn trường  thông báo và đề nghị các tập thể có tên trong danh sách hoàn trả phụ cấp năm học 2011 – 2012 nhanh chóng.

Trân trọng.

Số 33TB – ĐTN Vv hỗ trợ phụ cấp cho SV tham gia công tác Đoàn – Hội