HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Về kết quả tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

năm học 2012-2013

___

Nhằm thực hiện nội dung quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh năm học 2012 -2013, thông tin Chương trình năm của Hội sinh viên lần thứ IV nhiệm kì (2012 -2014) và nội dung công tác trọng tâm trong năm, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tổ chức tập huấn cán bộ Hội Sinh viên trường năm học 2012 -2013 vào ngày 08, 09/12/2012. Sau khi chấm thi và bình xét kết quả, Ban thư ký Hội sinh viên trường xin thông báo kết quả Tập huấn.

Kết quả tập huấn trong file đính kèm: KET QUA TAP HUAN CAN BO HOI

TM.BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHẠM CHÍ CÔNG