HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

____

Số: 47/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”

cấp Thành năm 2013 và cấp Trung ương năm học 2012 – 2013

———

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2014); tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018; căn cứ hướng dẫn số 126/TWHSV ngày 04/8/2009 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, nhằm bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013 và “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2012 – 2013, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo việc tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu với các nội dung sau:

1. Đối với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành năm 2013:

1.1. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu:

Thực hiện trên cơ sở hướng dẫn số 01/HD-BCH ngày 08/4/2010 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm 2010; căn cứ Thông báo số 56/TB-BTK ngày 08/10/2010 về điều chỉnh một số tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành năm 2010, Thông số 80/TB-BTK ngày 11/11/2011 về bình chọn tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2011 của Hội Sinh viên Thành phố.

1.2. Phương pháp đánh giá, xét chọn danh hiệu:

Các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Hướng dẫn 01/HD-BCH ngày 08/4/2010 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hội Sinh viên Thành phố về trình tự, thủ tục, công tác nhập liệu và gửi văn bản (văn bản chính thức và file văn bản, file hình ảnh).

– Hồ sơ đề cử phải đầy đủ tất cả các loại văn bản theo Hướng dẫn. Ngoài báo cáo thành tích cá nhân, tất cả các đơn vị phải thực hiện Bảng tổng hợp thành tích theo mẫu (bảng ngang). Hồ sơ đề cử để trong 01 bìa hồ sơ cho từng cá nhân.

– Bản khai Báo cáo thành tích của cá nhân và Bảng tổng hợp thành tích phải khai đầy đủ, chi tiết; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, tập trung khai các thành tích đạt được trong năm 2013.

– Nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không được để trống; không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản báo cáo thành tích theo mẫu.

– Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh (Ví dụ: Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu, xếp loại kết quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận…). Nếu không có văn bản, giấy tờ chứng minh đối với thành tích nào, Hội Sinh viên Thành phố không xem xét thành tích đó.

– Hồ sơ mỗi cá nhân kèm theo 02 ảnh chân dung, 05 ảnh hoạt động (gắn với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt). Ảnh gửi bằng file, gửi về địa chỉ vanphong@hoisinhvien.vn.

1.3. Tất cả các hồ sơ theo quy định gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (Số 04, Alexandre De Rhodes, Quận 1. Điện thoại: 08.38.225.123, email: vanphong@hoisinhvien.vn) chậm nhất ngày 15/11/2013 (Thứ sáu). Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ (văn bản chính thức và file văn bản, file hình) hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét. Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Lê Phú Lâm – Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (điện thoại: 0168.8385.081).

Những sinh viên được chọn là “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013 sẽ được tuyên dương trong Đêm hội truyền thống kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2011) và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành năm 2013 dự kiến được tổ chức vào ngày 05/01/2014.

2. Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2012 – 2013:

2.1. Về số lượng: Mỗi Hội Sinh viên trường giới thiệu 01 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu.

2.2. Về phương pháp: các hồ sơ đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013 sẽ được chọn giới thiệu hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, mỗi Hội sinh viên chọn giới thiệu 01 hồ sơ.

2.3. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu bao gồm:

– 01 bộ hồ sơ của cá nhân được đề nghị (theo hướng dẫn hồ sơ giới thiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành năm 2013).

– Công văn giới thiệu của Hội Sinh viên trường (Đoàn trường đối với đơn vị chưa có tổ chức Hội) có ý kiến đồng ý của của Cấp ủy – Ban Giám hiệu trường.

2.4. Thời gian nộp hồ sơ: hồ sơ theo quy định gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (Số 04, Alexandre De Rhodes, Quận 1. Điện thoại: 08.38.225.123, email: vanphong@hoisinhvien.vn) trước ngày 27/12/2013 (thứ sáu).

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2013 và của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Hội Sinh viên các cấp tiến hành công tác bình chọn, tuyên dương đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, hình thức và có giải pháp phát huy “Sinh viên 5 tốt” trong và sau tuyên dương.

Nơi nhận:

– Thường trực Hội Sinh viên Thành phố;

– Đoàn – Hội Sinh viên các trường;

– Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Kiều Hưng