HỘI SINH VIÊN TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

____

Số: /TB-BCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v dời thời gian công bố kết quả xét chọn danh hiệu sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2012 – 2013

—————

Do chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ ở cơ sở hội, thời gian công bố kết quả xét chọn danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2012 – 2013 sẽ được dời lại vào ngày 11/10/2013 thay vì ngày 07/10/2013 như dự kiến.

Kết quả sẽ được công bố tại website: www.youth.buh.edu.vn

Các cơ sở hội có nhiệm vụ thông tin cho hội viên của mình nắm rõ về thông tin này. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ email: sv5tot.buh@gmail.com hoặc truy cập website www.youth.buh.edu.vn

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG SV5T

(đã ký)

LÂM THẠCH ANH

(UVBTK HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM)