Sau quá trình tiếp nhận các thắc mắc, giải trình từ các cơ sở Hội, các cá nhân Hội viên, nay Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt, sau khi lấy ý kiến Ban thư ký Hội sinh viên trường, xin thông báo cập nhật danh sách Sinh viên Ngân hàng năm 2013. Cụ thể, có 248  Hội viên đạt danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2013 theo danh sách đính kèm. Trong đó, có 178   Sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp Liên chi hội và 70  Sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp trường. Danh sách cập nhật đính kèm dưới đây

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TOT 2013

Các Sinh viên có tên nêu trên có nhiệm vụ nhanh chóng cập nhật thông tin liên lạc của mình tại biểu mẫu

Cập nhật thông tin liên lạc

Các thông tin liên quan sẽ thường xuyên được cập nhật tại: www.youth.buh.edu.vn

TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

LÂM THẠCH ANH

(UV.BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG        ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM)