Dưới đây là danh sách các Sinh viên 5 tốt của trường Đại học Ngân hàng TPHCM được tổng hợp theo khoa (file đính kèm).

DS SV5T khoa HT Thong tin

DS SV5T khoa Ke toan kiem toan

DS SV5T khoa Ngan hang quoc te

DS SV5T khoa Ngoai ngu

DS SV5T khoa Tin Dung

DS SV5T khoa Thi truong chung khoan

DS SV5T Quan tri kinh doanh