ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

***

Số: 60 / TB-ĐTN

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu đại biểu tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản – ASEAN

Căn cứ vào Công văn ngày 21/10/2013 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản – ASEAN. Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tiếp nhận 28 hồ sơ. Thông qua Hội đồng xét duyệt, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các bạn sinh viên kết quả như sau:

  1. Các hồ sơ được chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên

Trình độ Ngoại ngữ: TOEIC 800 hoặc IELTS 6.5 trở lên

Có tham gia hoạt động phong trào

  1. Ban Thường vụ Đoàn trường đã xét duyệt và chọn ra 09 hồ sơ (Danh sách đính kèm) đạt các tiêu chuẩn kể trên và đã gửi hồ sơ về Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh. Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh sẽ chọn lọc các hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp các hồ sơ phù hợp.
  2. Các bạn sinh viên có hồ sơ không được chọn có thể tham gia nộp hồ sơ trực tiếp theo Công văn số 452 của Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên

(Chú ý: các bạn sinh viên nhanh chóng hoàn thành và nộp hồ sơ do hạn chót nộp hồ sơ là 25/10/2013)

Danh sách nộp hồ sơ giao lưu Việt – Nhật.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO