TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 46/TB-ĐHNH-PCTCT-SV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 năm 2014

THÔNG BÁO

Danh sách dự thảo sinh viên thuộc đối tượng và không thuộc đối tượng miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014

Thực hiện kết luận cuộc họp xét duyệt miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đại học – cao đẳng chính quy năm học 2013 – 2014 của Hội đồng xét duyệt miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014; Nhà trường thông báo danh sách dự thảo sinh viên thuộc đối tượng và danh sách dự thảo sinh viên không thuộc đối tượng miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014 (Danh sách đính kèm).

Sinh viên có thắc mắc gửi văn bản về Trường (Thông qua Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên) trước ngày 17/01/2014. Sau thời gian này, mọi thắc mắc sẽ không được Nhà trường giải quyết.

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SINH VIÊN


(Đã ký)


ThS. LÂM THỊ KIM LIÊN

File đính kèm:

Danh sách dự thảo SV thuộc đối tượng MGHP năm học 2013 – 2014

Danh sách dự thảo SV không thuộc đối tượng MGHP năm học 2013 – 2014