HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

____

Số:  /TB-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu Logo chính thức  của Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2013 – 2017

Ý nghĩa biểu trưng: Biểu trưng Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam với tổng thể là hình ảnh búp sen tỏa ngát hương mang theo tinh túy của Sinh viên Việt Nam thể hiện năng động, sáng tạo và hội nhập của sinh viên. Những đường nét hài hòa và thanh thoát tạo thành chữ số IX thể hiện nhiệm kỳ của đại hội. Hình ảnh cánh chim bồ câu đang vươn cao thể hiện khát vọng của sinh viên, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.