[MHX2014] Hoạt động Đội môi trường ngày 13/07/2014: Dọn lục bình