1. VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN TRƯỞNG:   PGS, TSKH. NGUYỄN NGỌC THẠCH

ĐIỆN THOẠI:               39.143.954 (Q1)


2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

GIÁM ĐỐC:      TS. NGUYỄN PHƯỚC KINH KHA

ĐIỆN THOẠI:                38.216.096 – 38.216.097

WEBSITE:                        www.cetrob.edu.vn


3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

GIÁM ĐỐC:                   ThS. NGUYỄN VĂN SÁU

ĐIỆN THOẠI:                38.971.633 (TĐ)

WEBSITE:                          www.csb.edu.vn


4. THƯ VIỆN

 P. GIÁM ĐỐC (PT):      ThS. VŨ TIẾN ĐỨC

ĐIỆN THOẠI:                 39.144.762 (SG) – 38.971.651 (TĐ)

WEBSITE:                                  library.buh.edu.vn


5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

GIÁM ĐỐC:                     TS.  NGÔ VI TRỌNG

ĐIỆN THOẠI:                  38.216.112

WEBSITE:                        www.bu.edu.vn


6. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

GIÁM ĐỐC:          ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

ĐIỆN THOẠI:                     38 214 055 (q1) – 38 971 649 (TĐ)

WEBSITE:                           www.flic.edu.vn