1. VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG:       TS. TRẦN MAI ƯỚC

ĐIỆN THOẠI:                       62.959.202 (Q1) – 38.971.629 (TĐ)

 

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TRƯỞNG PHÒNG:  TS. PHAN DIÊN VỸ

ĐIỆN THOẠI:                       38.210.798 – 36.015.937

 

3. PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG:             TS. PHAN NGỌC MINH

ĐIỆN THOẠI:                       38.212.430 (Q1) – 38.971.638 (TĐ)

 

4. PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG:             ThS. LÊ THỊ HÀ

ĐIỆN THOẠI:                       38.216.113 (Q1) – 38.971.632 (TĐ)

 

5. PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TRƯỞNG PHÒNG:    TS. NGUYỄN TRẦN PHÚC

ĐIỆN THOẠI:                       38.212.590 (Q1)

 

6. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG:             ThS. LÂM THỊ KIM LIÊN

ĐIỆN THOẠI:                       38.971.636 (TĐ)

 

7. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG:             TS. PHẠM ANH THỦY

ĐIỆN THOẠI:                       38.212.591 (SG)

 

8. PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

TRƯỞNG PHÒNG:             ThS. NGUYỄN TRUNG TRÍ

ĐIỆN THOẠI:                       38.212.528 (Q1) – 38.971.645 (TĐ)

 

9. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG:             TS. LÊ VĂN HẢI

ĐIỆN THOẠI:                       39.144.932 (SQ1) – 38.971.626 (TĐ)

 

10. PHÒNG THANH TRA

P.TRƯỞNG PHÒNG (PT):  BÙI THỊ KIM HOA

ĐIỆN THOẠI:                       38.218.728 (Q1)

 

11. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỞNG PHÒNG:        ThS. PHẠM THANH AN

ĐIỆN THOẠI:                       38.216.100 (Q1)