1. KHOA NGÂN HÀNG

TRƯỞNG KHOA:                TS. BÙI DIỆU ANH

ĐIỆN THOẠI:                        38.215.087 (Q1)


2. KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRƯỞNG KHOA:               NGƯT, PGS,TS. NGUYỄN THỊ LOAN

ĐIỆN THOẠI:                       38.216.319 (Q1) – 38.971.641 (TĐ)


4. KHOA TÀI CHÍNH

TRƯỞNG KHOA:               TS. LÊ THẨM DƯƠNG

ĐIỆN THOẠI:                       38.216.114 (Q1) – 38.971.631 (TĐ)


5. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

P. TRƯỞNG KHOA (PT):   TS. LÊ ĐÌNH HẠC

ĐIỆN THOẠI:                       38.214.315 (Q1) – 38.971.640 (TĐ)


6. KHOA NGOẠI NGỮ

P. TRƯỞNG KHOA (PT):  ThS. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG

ĐIỆN THOẠI:                        38.214.305 (Q1)


7. KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

P. TRƯỞNG KHOA :         TS. NGUYỄN VĂN THI

ĐIỆN THOẠI:                        39.144.634 (Q1) – 38.971.655 (TĐ)


8. KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

TRƯỞNG KHOA:                PGS, TS. HẠ THỊ THIỀU DAO

ĐIỆN THOẠI:                       39.144.327 (Q1) – 38.971.646 (TĐ)


9. KHOA LUẬT KINH TẾ

P. TRƯỞNG KHOA (PT):   ThS. VÕ SONG TOÀN

ĐIỆN THOẠI:                        38.211.709 (Q1)


10. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRƯỞNG KHOA:     TS. CUNG THỊ TUYẾT MAI

ĐIỆN THOẠI:                          38.210.363


11. BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

P. CHỦ NHIỆM (PT):            ThS. NGUYỄN NGỌC PHỤNG

ĐIỆN THOẠI:                        3821 2850

 

12. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG

TRƯỞNG BỘ MÔN:          ThS. DƯƠNG VĂN PHƯƠNG

ĐIỆN THOẠI:                        3821 2850