2. HSBC-competition-2018-Brochure-TA-pdf-1_Page_1 2. HSBC-competition-2018-Brochure-TA-pdf-1_Page_2 2. HSBC-competition-2018-Brochure-TA-pdf-1_Page_3 2. HSBC-competition-2018-Brochure-TA-pdf-1_Page_4 2.Brochure HSBC competition 2018 TV_Page_1 2.Brochure HSBC competition 2018 TV_Page_2 2.Brochure HSBC competition 2018 TV_Page_3 2.Brochure HSBC competition 2018 TV_Page_4

Các nhóm sinh viên nào thành lập với 4 thành viên đạt yêu cầu nêu trên chuẩn liên hệ GV Coaching là thầy Huỳnh Lưu Đức Toàn (toanhld@buh.edu.vn) – 0902111190.

DEADLINE: ngày 11/02/2018