TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc tổ chức phân ngành/chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa K33 và khóa K32 chưa được phân chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế – kinh doanh

...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh và thực hiện chuẩn đầu ra các chương trình đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc áp dụng chuẩn đầu ra tin học và điều kiện học học phần tin học ứng dụng đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 34 và Đại học chính quy chất lượng cao khóa 6

...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM