THÔNG BÁO V/v Triệu tập Sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát nhu cầu tham gia các chuyên đề trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên

Thực hiện theo chương trình triển khai chương trình hoạt động năm học 2018-2019 của, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM