THÔNG BÁO

V/V điều chỉnh nhân sự tham gia Ban tổ chức các hoạt động của Đoàn

chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Căn cứ theo kế hoạch số 43-KH/ĐTN-BTC ngày 3/11/2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động của Đoàn chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

Căn cứ theo tình hình thực tiễn khi các hoạt động diễn ra trong thời điểm sinh viên đang chuẩn bị thi lần 1 của học kỳ I năm học 2014 – 2015.

Ban Thường vụ Đoàn trường đã họp và quyết định tăng cường nhân sự tham gia Ban tổ chức như sau:

1. Bổ sung thêm các thành viên của Ban sự kiện trực thuộc Đoàn trường vào Ban tổ chức các hoạt động của Đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

2. Điều chỉnh cơ cấu Ban tổ chức chương trình như sau:

– Đ/c Phạm Thanh Tân, Phó bí thư Đoàn trường, Trưởng ban

– Đ/c Trương Bá Minh Triết, phó Ban sự kiện, Phó ban

– Đ/c Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm OSAC, Thành viên

– Đ/c Đặng Văn Hậu, ban Chủ nhiệm OSAC, Thành viên

– Đ/c Nguyễn Đình Văn, ban Chủ nhiệm OSAC, Thành viên

– Đ/c Nguyễn Thị Bích Thùy, thành viên Ban sự kiện, Thành viên

– Đ/c Đào Duy Đức, thành viên Ban sự kiện, Thành viên

– Đ/c Bùi Thị Hồng Nhung, thành viên Ban sự kiện, Thành viên

3. Lực lượng tham gia hỗ trợ chính cho Ban tổ chức là các thành viên Ban sự kiện và CLB hỗ trợ sinh viên trực tuyến trực thuộc Đoàn trường.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ